ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА

Образователни насоки и стъпки към бъдеще
СТЪПКИ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРЕХОД

      Интро     8%

      ⊃ Работна тетрадка - изтегли файл

СЕБЕПОЗНАНИЕ 

      Интереси                                    17%

      ⊃  Умения                                       25%

      ⊃  Личностни качества               42 %

      ⊃  Мотивация                                52%

       Ценностна система                 64 % 

      ⊃  Стратегии                                  78 %

      Компетенции                             80 %

⇒  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ                         

     ⊃ Образователни възможности   81 %

     ⊃ Образователна среда                  89 %

     ⊃ Перспективи за развитие           90 %

     ⊃ Лични критерии                             91 %   

     ⊃ Сравняване на възможности     92 %       

⇒  ПЛАНИРАНЕ 

     ⊃ План за действие - насоки и съдържание    94 %

     ⊃ Как да кандидатстваш - приложение             96 % 

     ⊃ Прием след 7. клас - приложение                    98 % 

     ⊃ Вместо за край                                                    99 %

СЕРТИФИЦИРАНЕ 100 %
ИНДИВИДУАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ

Как да кандидатстваш?

За учебната 2024/2025 година имаш възможност да подадеш Твоето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място, в определените за това училища /звена/.

Подаване на заявление по интернет

Стъпка 1: Получи от училището, в което се обучаваш, Твоята служебна бележка за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите от националното външно оценяване (НВО). В нея ще намериш входящ номер и код за достъп до портала https://infopriem.mon.bg. Това са данните, необходими за достъп до Твоя персонален профил в портала.

Планиране и подреждане на желания - Как да кандидатстваш

Стъпка 2:  Влез в портала https://infopriem.mon.bg ,  използвайки предоставения входящ номер и код за достъп.


Стъпка 3: Провери личните си данни, които се визуализират в частта „Основна информация“.

Планиране и подреждане на желания - Как да кандидатстваш

Ако откриеш несъответствия се свържете с директора на Вашето училище.


Стъпка 4: Прегледайте обявения план-приема за училищата от областта, в която желаете да кандидатствате чрез страницата „План-прием“.

Планиране и подреждане на желания - Как да кандидатстваш

Тук можеш да видиш и формулата, по която се образува балът за всяка отделна паралелка, като в първите скоби се визуализират оценките от изпитите с техните коефициенти, а във вторите са оценките от свидетелството за основно образование.


Стъпка 5: След активиране на възможността за въвеждане за заявление ще можеш да подадеш твоето заявление. За целта използвай страницата „Желания“ и бутона „Въвеждане на желания на съответната страница според текущо активния етап:

Планиране и подреждане на желания - Как да кандидатстваш

 Първо трябва да избереш регионалното управление на образованието (РУО), в което желаете да кандидатствате. На първо място в списъка се визуализира твоята област, според това кое училище завършваш. Имаш възможност да подадеш по едно заявление във всяко отделно РУО. Имай предвид, че след входиране на заявлението няма да имаш възможност да го коригираш през портала. За корекции може да се обърнете към РУО.

Планиране и подреждане на желания - Как да кандидатстваш

Няма ограничения относно броя на въвежданите желания, като системата следи да не допуска дублирани паралелки. Важно е да знаеш, че алгоритъмът за класиране ще те класира на най-горното възможно желание (паралелка), за което ти достига бал и не е необходимо да се опитваш да подреждаш желанията по друг критерий освен по Вашия личен избор. Желанията се въвеждат директно чрез код на паралелка или чрез избор от меню.

Планиране и подреждане на желания - Как да кандидатстваш

Ако избраната паралелка е професионална, то за нея се изисква медицинско свидетелство. Можеш да го прикачиш чрез бутон „Прикачване на медицинско свидетелство (PDF)”, като системата изисква файлът да е във формат PDF и да не е поголям от 2 MB. Едно медицинско свидетелство се отнася за неограничен брой избрани професионални паралелки.

Планиране и подреждане на желания - Как да кандидатстваш

Имаш възможност да подадеш заявлението, а на по-късен етап да прикачиш медицинското свидетелство. Ако не прикачиш свидетелството, е необходимо да го представиш при записването. В противен случай губиш мястото си в класирането. След приключване на въвеждането на желанията трябва да подадеш Твоето заявление чрез бутон „Подаване“! Визуализира се бланка на „Декларация за съгласие“, в която трябва да се попълнят трите имена на родител или настойник, който дава съгласието си по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование относно заявените желания за класиране в посочените училища и съответните профили и специалности от професии за прием в VIII клас, както и телефон и/или e-mail за връзка. След потвърждаване на заявлението системата генерира уникален номер и визуализира списък с желанията.

Планиране и подреждане на желания - Как да кандидатстваш

При повторно отваряне на страницата „Желания“ се визуализира списък с текущо подадените заявления, като има възможност за прикачване на медицинско свидетелство, въвеждане на ново заявление за друго РУО и отпечатване на текущо въведените заявления.

Планиране и подреждане на желания - Как да кандидатстваш

Ако сте допуснали грешка при подредбата на желанията можете да отидете на място в училище-гнездо, където да подадете своето коригирано заявление. Това е възможно да стане в периода на подаване на заявленията. Важно е да знаете, че оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят автоматично. В РУО се проследява този процес и не се извършва класиране преди всички необходими оценки от свидетелството за основно образование да са заредени коректно.

Бонус съвети за теб при подреждането на желания

Класирането се извършва автоматизирано по алгоритъм, който отчита на първо място желанието на ученика и на второ място бала му. Т.е. дали ученикът ще бъде приет в паралелката, която е поставил на първо място, зависи единствено от това колко желаещи има да учат в същата паралелка и какъв е техният бал – ако желаещите с по-висок от неговия бал са повече, отколкото са местата в паралелката, ученикът няма да бъде класиран на своето първо желание. 

След това по същия начин алгоритъмът ще провери как стоят нещата в паралелките, посочени от ученика като второ, трето и т.н. желание, докато не стигне до паралелка, в която конкурентите му с по-висок бал са по-малко от местата, и ученикът ще бъде класиран в тази паралелка – да приемем, че това е паралелката, която е посочил като свое четвърто желание. Всеки ученик се класира само на едно свое желание за всеки етап на класиране и може или да се запише в тази паралелка, или да участва в следващия етап на класиране. 

При подреждането на желанията е разумно по-напред да се поставят паралелките с по-висок очакван приемен бал за съответните профили или специалности, които ученикът би искал да изучава. Не трябва кандидатът сам да изключва училища, в които има желание да учи, но не вярва, че балът му ще е достатъчен, за да бъде приет там. Ако те бъдат поставени в началото на списъка, това по никакъв начин не може да навреди на класирането му, напротив – така възможностите на ученика се увеличават. Освен това, ние знаем какъв е бил приемният бал в различните училища предишните години, но никой не знае какъв ще бъде през настоящата учебна година – това зависи от желанията на учениците и учебните резултати, в които всяка година има някакви промени.

Ако ученикът е удовлетворен от класирането си на първи етап, се записва в съответното училище. Но ако иска да опита да се класира на по-предно свое желание, може да подаде заявление за участие във втори етап на класиране. Заявлението се подава в училището, в което ученикът е класиран на първи етап. 

За втория етап желанията не могат да се пренареждат, а ученикът може да бъде класиран на същото или на по-предно желание. Ако ученикът не е класиран никъде на първи етап (защото балът му не е бил достатъчен за желаните от него паралелки), той участва във втори етап, без да е необходимо да подава заявление. 

Пример: Ако ученикът, на първи етап, е класиран по своето четвърто желание, то на втори етап той може да бъде класиран на четвърто, трето, второ или първо желание, но не и на пето, шесто и т.н. Да приемем, че на втори етап ученикът е класиран на своето трето желание. 

Ако е удовлетворен, се записва в съответното у-ще (в паралелката, която е посочил като трето желание). Ако не е – може да участва и в трети етап на класиране, като губи мястото, на което е класиран на втори етап. За участие в трети етап на класиране ученикът трябва да подаде заявление по същия начин, както на първи етап, в което може да подреди по различен начин желанията си, но вече само за местата, които са останали незаети (най-желаните паралелки може да се запълнят още на първи и втори етап). 

Учениците, които стигат до трети етап, очевидно не са обмислили добре как да подредят желанията си преди първи етап и това може да им попречи да постигнат целите си. Кариерните консултанти могат да окажат съдействие в този процес. 

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си и на трети етап или, по някаква причина, не са взели участие в трите етапа на централизираното класиране, могат да кандидатстват за останалите свободни места след записването на учениците от трети етап, като подадат заявление в избрано от тях училище. 

След трети етап класирането се извършва на ниво училище. Паралелките, в които няма минимален брой ученици, се закриват, а учениците се пренасочват към други паралелки.

 Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип

Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, по тяхно искане, се приемат по документи за профили и специалности, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

В РУО Силистра работи комисия, която насочва учениците (обучаващи се по индивидуални учебни програми, с поставена оценка с качествен показател за първи учебен срок, съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, учебните резултати и изявеното желание. Насочването на учениците се извършва по списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката. 

Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професионалното образование.


За подробна и актуална информация:
Регионалното управление на образованието Силистра:

https://www.ruobg.com/news 

Z

Получаваш

Достъп без органичение

Сертификат за преминати модули

w

Възможност за индивидуално консултиране

Познание

за най-добрия личен път за вземане на решение

Център за кариерното ориентиране - Силистра

Проект - Дигитална платформа  за предоставяне на ресурси  и услуги по кариерно ориентиране “Образователни насоки и стъпки към бъдеще” 

Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното Образование”  
МОДУЛ „КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ЦПЛР ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПУО И УЧИЛИЩАТА“