Проект “Подкрепа за успех”е финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По Дейност 6 – Кариерно ориентиране на ученици от 5-7 клас, които са в риск от отпадане, се работи от м.ноември 2019 г.

Център за кариерно ориентиране – Силистра работи съвместно с всички училища, посочени от МОН, включени в дейности по проекта.

Индикаторите по проекта са два – групова работа и индивидуално консултиране.

През учебната 2020-2021 г. Център за кариерно ориентиране провежда дейности по проект “Подкрепа за успех” със следните училища на територията на област Силистра:

СУ “Йордан Йовков” – Тутракан

СУ “Васил Левски” – Дулово

ОУ “Христо Смирненски” – Дулово

ОУ “Христо Ботев” – Алфатар

ОУ “Д-р Петър Берон” – Чернолик

ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – Силистра

СУ “Дръстър” – Силистра

През отчетната 2021-2022 учебна година бяха въведени методически тестове за 5 и 6 клас – Картинен тест, а за 7 клас – Ситуационен тест, които Стела Павлова – кариерен консултант апробира по-рано през миналата учебна година заедно с екипа на МОН по проекта и други кариерни консултанти. Тестовете бяха предоставени на хартиен носител от РУО на МОН, по 2 екземпляр на кариерен консултант.

Учебните часове по кариерно ориентиране, т.н. “групова работа с ученици по проекта” се провеждаха с целия клас, или с учениците, които директорът е посочил за включване в дейности по кариерно ориентиране чрез Информационната система на проекта. След това кариерните консултанти съставяха график за индивидуални консултации с всеки ученик от посочения списък в системата и индикаторите се отчитат за преминати, когато ученикът е обхванат и по двете дейности – групова работа и индивидуално консултиране.

През отчетната година работата по проекта се осъществяваше в реална учебна среда, т.е. на живо с учениците.

 

За последната учебна година са обхванати общо 285 ученици от 5, 6 и 7 клас след предварителна заявка от страна на директорите в информационната система на проект “Подкрепа за успех” от следните училища:

 

ОУ “Отец Паисий” – с.Добротица

ОУ “Д-р Петър Берон” – с.Чернолик

ОУ “Христо Ботев” – гр.Алфатар

СУ “Йордан Йовков” – гр.Тутракан

ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр.Силистра

СУ “Христо Ботев” – гр.Тутракан

СУ “Васил Левски” – гр. Дулово

ОУ “Христо Смирненски” –  гр. Дулово

Не чакай прекалено дълго, за да потърсиш професионално мнение за твоя образователен път! Потърси кариерен консултант напълно БЕЗПЛАТНО!

Задължително поле *

Задължително поле*

6 + 1 =