Проект “Виж моя път! Избери твоя!”

Национална програма “Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в ЦПЛР, модул В – “Кариерно ориентиране и консултиране на ученици”

Проектът

 

През учебната 2020-2021 г. Център за кариерно ориентиране – Силистра обядинява 13 училища в общ проект. Той се реализира по НП към МОН и носи наименованието “Създаване на модел на работещ процес за кампания “Прием след 7. клас” под мотото “Виж моя път! Избери твоя!”

С реализирането му се цели прилагане на общ модел за успешно провеждане на кампанията за прием след 7. клас в общините  Силистра, Дулово и Тутракан.

Проект "Виж моя път! Избери твоя!"

Параметри на проекта

Дейностите по проект „Създаване на модел на работен процес за кампания „Прием след 7. клас “ под мотото „Виж моя път! Избери твоя!„ ще се осъществяват в периода м.октомври 2020 г. – м.май 2021 г. и ще обхванат 465 ученици от 7, 10 и 11 клас, над 180 родители и 73-ма педагогически специалисти и съветници. По националната програма се финансират само разходи за материали и командировка на кариерните консултанти на стойност 3 595.00 лева.

Училища, участващи в проекта

СУ „Йордан Йовков“ – Тутракан
ОУ „Христо Смирненски” – Дулово
ПГ по облекло, обслужване и транспорт – Дулово
СУ „Васил Левски“ – Дулово
ПЗГ „Добруджа“ – Силистра
ПГС „Пеньо Пенев“ – Силистра
ПГПТ „Евлоги Георгиев“ – Силистра
ГПСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра
ЕГ „Пейо Яворов“ – Силистра
ПМГ „Св.Климент Охридски“ – Силистра
СУ „Дръстър“ – Силистра
ОУ „Отец Паисий“ – Силистра
ОУ „Иван Вазов“ – Силистра

Основни елементи на проекта

Основни елементи на проекта са привличане на родителите, обучение на педагогическите специалисти, разработване на материали за кариерно ориентиране от учениците в средните училища, кариерно консултиране за учениците от 7. клас с участие на учениците от средните училища и презентационните продукти, които се изработват от тях за тази цел.

Учениците

По идея на консултантите в ЦКО обученията по кариерно ориентиране на учениците ще бъдат разпределени в 2 модула. Учениците от 10-11 клас ще извеждат своя личен опит, придобит в образователна среда и ще надграждат умения в модула „Виж своя път“, а по време на втория модул – „Виж моя път“ ще създават продукти за кариерно информиране за своите последователи в училищния живот – учениците от 7 клас, които са поставени пред следващ образователен избор! След втория модул гимназистите ще създадат завършен продукт – видео, презентация, разказ, брошура и др., който ще представят по време на кампанията „Прием след 7. клас“, като част от училищния екип в тази дейност.

Връстници за връстници

Благодарение на това през пролетта в проекта ще се включат и седмокласниците. Те ще се възползват от метода „Връстници за връстници“ и ще получат знание за професиите като се докоснат до реални съдби, разкази и информация от настоящи участници в учебния процес на гимназиите и средните училища, която ще бъде представена чрез презентационните продукти, които ще създадат по-рано заедно с екипа на ЦКО – Силистра по време на дейностите по проекта.

Родителите

Привлечени и ангажирани ще са и родителите на ученици в 7. клас – като участници в срещи за представяне на процеса на прием след 7 клас, информиране за специалности и профили, които предлагат училищата в населеното място, кратки разяснения за спецификата на кариерното ориентиране и индивидуалната работа с децата им, задачи, свързани с актуалната ситуация на ученик в преход към друг образователен етап.

Проект "Виж моя път! Избери твоя!"

Модули 1 и 2

обучение на учениците от 10 и 11 клас

 

Новосформираните екипи от младежи от 10 и 11 клас в 7 от гимназиите в Силистра, 1 в Тутракан и 1 в Дулово, съвместно с ръководствата на училищата и кариерните консултанти, имат задача да изработят краен презентационен продукт, с който на следващия етап в проекта ще се представи пред седмокласници, потенциални желаещи да припознаят училището като свой следващ образователен избор! В тези модули участие взеха 120 ученици, предварително подбрани от училищните ръководства. 

По време на срещите с учениците, някои от които се случиха онлайн, а други в реална учебна среда, когато това бе възможно, се оказаха ползотворни и пълни с нови знания за себепознание, откриване на твърди и преносими умения, персонален стил на учениците.

Тези упражнение в голяма степен имаха значение и в задачата при определяне на кой формат за презентиране избира конкретния екип, а също така и при разпределението на ролите, което кариерните консултанти предложиха предварително на обсъждане – отговорник на екипа, презентатор, дизайнер на съдържание и технически дизайнер.

След разпределението, всеки екип започна дейности по реализиране на крайния си продукт, който да се представи в кампанията “Прием след 7. клас” в училищата в Силистра, Дулово и Тутракан.

Проект "Виж моя път! Избери твоя!"

СУ “Йордан Йовков” – Тутракан

СУ “Васил Левски” – Дулово

ЕГ “Пейо Яворов” – Силистра

ПГСУАУ “Атанас Буров” – Силистра

ПМГ “Св. Климент Охридски” – Силистра

ПГС “Пеньо Пенев” – Силистра

ПГПТ “Евлогий Георгиев” – Силистра

Спортно училище “Дръстър” – Силистра

ПЗГ “Добруджа” – Силистра

Модул 3 

обучение на педагогически специалисти и съветниците в училищата

 

В посочените модули се проведе методическо обучение на педагогическите специалисти и съветници в 13-те училища по проекта. Участие онлайн и на живо взеха 73 представителите на училищата по проекта. 

Темата бе “Специфика и съдържание на кариерното ориентиране в прогимназиален и гимназиален етап. Екипна работа на кариерния консултант и педагогическия специалист в дейностите по кариерно ориентиране”. 

По време на онлайн срещата бяха засегнати важни моменти от работата на кариерните консултанти с учениците във всеки от различните етапи на образование и с какво се характеризира тя, отново беше подчертана взаимната работа между институциите училищното образование в България, с ред които е и Центъра за кариерно ориентиране, в качеството му на общинска структура с областен обхват по темите, свързани с кариерно ориентиране, информиране, диагностика и консултиране на ученици от 1 до 12 клас.

Дискусия се проведе и относно дейността на училищните екипи по проект “Виж моя път! Избери твоя!”, в която учениците следва да бъдат подкрепени именно от присъствалите на методическото обучение педагогически специалисти и съветници. Те са и мостът между екипа, който ще създава презентационния продукт и училищното ръководство, което да стикова предложените идеи. 

Проект "Виж моя път! Избери твоя!"

Модул 4 

родителски срещи за седмокласниците

 

По този модул бяха обхванати 345 родители на седмокласници от Силистра, Дулово и Тутракан.

Планираните родителски срещи по проекта имаха за цел да информират родителите на седмокласниците в училищата, участващи в проекта за това какво предстои на децата им в края на 7. клас.

За целта по проекта беше създадена информационна брошура за родители и ученици, включваща 3-те важни стъпки за информиран избор – себепознание, информираност,  план за действие.

По време на някои онлайн срещи успяха да се засегнат и въпроси, свързани с балообразуването и формулата, по която ще се изчислява бала за кандидатстване през настоящата учебна година. Родителите споделиха, че има необходимост от по-чести срещи на кариерните консултанти с родителите, които се считат за т.н. “значими други” при избора на нов образователен етап за седмокласниците.

Проект "Виж моя път! Избери твоя!"

Модул 5 

посещение на седмокласниците и представяне на презентационните продукти от училищните екипи

 

Предстоящо през м. април – май 2021 г. по график и в зависимост от епидемиологичните мерки, наложени от Министъра на здравеопазването.

Вариант 1 – Посещение на училищните екипи на живо в училищата, с малки екипи от по 3-ма ученици, заедно с ръководителя на екипа и кариерен консултант.

Вариант 2 – Онлайн представяне на училищните екипи чрез интерактивни презентации и видеа, качени в онлайн платформа.

Не чакай прекалено дълго, за да потърсиш професионално мнение за твоя образователен път! Потърси кариерен консултант напълно БЕЗПЛАТНО!

Задължително поле *

Задължително поле*

7 + 10 =