Политика за поверителност на личните данни

Последна редакция: 07.05.2020 г.

Информация относно администратора на лични данни:

Наименование: НАО “Галилео Галилей”
ЕИК/БУЛСТАТ: 118510887
Седалище и адрес на управление: гр. Силистра 7500, ул. “Петър Бояджиев”, 29а
Адрес за упражняване на дейността на Център за кариерно ориентиране: гр. Силистра 7500, ул. “Добрич” 23
Телефон: НАО “Галилео Галилей” –
Център за кариерно ориентиране – 0894419564
E-mail: nao_ggalilej@mail.bg
cko.silistra@gmail.com

Информация относно компетентен надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Телефон: 02/ 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Център за кариерно ориентиране към НАО-Силистра осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Ние уважаваме Вашата конфиденциалност и стриктно следим личните данни, които ни предоставяте, да бъдат защитени. Политиката ни за личните данни е напълно прозрачна и по-долу сме изложили подробно принципите, които следваме.

Как събираме лични данни?

Център за кариерно ориентиране към НАО – Силистра събира информация чрез няколко източника:

* Директно чрез нашия Уебсайт – www.proorientirane.com
* Чрез вградени форми за регистрация към MailChimp.
* Чрез Facebook и по-специално – нашата страница (https://www.facebook.com/CKO.Silistra/).
* Чрез Google Analytics.

В настоящия документ са описани политиките и процедурите, регламентиращи събирането и обработването на информацията от посочените по-горе източници и в частност тази, чрез която може да се идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него. За целите на настоящия документ тя ще бъде обозначавана като “Лични данни” или “Лична информация”.

Тази политика за лични данни е приложима единствено за потребителите на сайта на www.proorientirane.com и не следва да се прилага за никой уебсайт на трети страни и/или услуги, посочени на Уебсайта, но осъществявани от трети страни.

За малолетни лица (под 14-годишна възраст) действията по приемане на настоящата Политика за лични данни се извършва вместо тях и от тяхно име от техните законни представители, а за непълнолетните (от 14 до 18 години) – със съгласието на законните им представители.

Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Политиката за лични данни, моля свържете се с нас на следния имейл адрес: cko.silistra@gmail.com

Защо събираме лични данни?

Вашите лични данни са ни необходими, за да направим Вашето посещение на Уебсайта приятно и полезно. Чрез тях можем да отговорим на Вашите нужди от полезна информация, да изпращаме съобщения, свързани с услугите, които предлагаме, да Ви предоставим достъп до определени функционалности на Уебсайта, да се регистрирате за нашия бюлетин, да се регистрирате за събитията и игрите, които организираме, да участвате в онлайн проучвания, дискусионни групи и форуми.

При обработването и съхранението на личните данни, Център за кариерно ориентиране към НАО-Силистра може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на легитимни интереси като изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви принципи спазваме при обработката на лични данни?

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
Ограничение на целите на обработване.
Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни.
Точност и актуалност на данните.
Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.
Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Какви лични данни събираме?

– Директно чрез Уебсайта – имена, имейл адрес.
– Чрез вградени форми за регистрация на MailChimp – име и имейл адрес.
– Посредством Google Analytics и различни WordPress plugins – данни за трафика и поведението на посетителите на сайта.

Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от Ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която сте заявили допълнително съм нас.

Вие сте единствен притежател на Вашата лична информация.

Предоставените от Вас лични данни и информация обработваме въз основа на едно или повече от следните основания:

Изрично предоставено от Вас съгласие (или на Вашия родител/настойник, ако сте на възраст под 18 години).

Как използваме Вашите лични данни?

Данни, събрани чрез Уебсайта.

Ние използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим възможност за достъп до определени части от Уебсайта, достъп и регистрация на профил /опция/, за да обработваме Вашите заявки и запитвания и за да Ви предоставим цялостно обслужване. Предоставените от Вас данни са ни необходими, за да изпълним поетите пред Вас ангажименти.

Вашите данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите когато това бъде поискано от органите на реда в РБългария.

Данни, събрани чрез вградени форми на MailChimp.

На имейл адреса, който попълните в регистрационната форма, ще Ви изпращаме единствено съобщенията (услугите), за които сте се регистрирали. Ако използвате същия имейл адрес за няколко различни регистрации, ще получавате информация относно всичките си регистрации.

Вие имате право по всяко време да коригирате и/или изтриете Вашите данни, като по този начин прекратите регистрацията си за някоя от услугите (съобщенията).

Данни, получени посредством Google Analytics и различни WordPress plugins

Ние използваме Google Analytics и различни WordPress plugins за събиране на статистическа информация за посетителите на Уебсайта, като например уебсайта, от който идвате на нашия Уебсайт, държавата, в която се намирате, Вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация може да включва Вашия IP адрес, но не можете да бъдете идентифициран/а посредством нея като физическо лице. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип посетители използват Уебсайта и как го използват, което ни помага да го направим още по-полезен за Вас.

В случай, че не сте съгласен/на с тези условия, няма как да използвате нашия Уебсайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

Защита на лични данни

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни предоставяте. За тази цел използваме индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, ние използваме SSL-кодиране, за да подобрим сигурността на предаване на сензитивни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Предоставяне на лични данни на трети страни

Предоставените от Вас лични данни няма да бъдат предоставяни на трети страни без Вашето изрично съгласие.

Изключение от горепосоченото са случаите, при които разкриването се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Връзки към електронни страници на трети страни

На Уебсайта е възможно да бъде публикувана информация за трети страни, в която да се съдържат връзки към други електронни страници (Електронни страници на трети страни). Ако решите да посетите някоя от тези страници, като използвате публикуваните на Уебсайта връзки, Вие ще бъдете пренасочен/а към страницата на съответната трета страна. Независимо от факта, че връзката към дадената електронна страница е публикувана на Уебсайта, Вие достигате до страницата чрез кликване върху връзка от Уебсайта и/или Ви предлагаме възможност да взаимодействате (дори и да предоставяте лични данни на) третата страна, това по никакъв начин не изразява принадлежността на Център за кариерно ориентиране към НАО-Силистра към дадената трета страна. Съответно, не бива да бъде разглеждан като съгласие с техните политики и практики за поверителност и информационна сигурност.

Право на достъп, коригиране и изтриване на лични данни

Достъп

Вие имате право да изискате и получите от Център за кариерно ориентиране към НАО-Силистра потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. В такъв случай ще Ви предоставим копие от обработваните данни в електронна форма. Това е безплатно, но все пак при повтаряемост или прекомерност на исканията си запазваме правото да наложим административна такса.

Коригиране

Вие можете по всяко време да допълните и/или коригирате предоставените лични данни, като се свържете с нас на cko.silistra@gmail.com

Изтриване

Вие имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни (“правото да бъдеш забравен”), като в този случай ние се задължаваме да ги изтрием без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.

Вие може да оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.

Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.

Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Център за кариерно ориентиране към НАО-Силистра.

Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Вашите лични данни не могат да бъдат изтрити, само при положение че се обработват и съхраняват:

* За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация.

* За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Център за кариерно ориентиране към НАО-Силистра или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени.

* По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве.
За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели.
За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Ограничаване на обработването

Ваше право е да поискате от нас ограничаване на обработването на свързаните с Вас данни в следните случаи:

* Оспорвате точността на личните данни, за срок, който ще ни позволи да проверим точността им.
Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено.

* Не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции.

Срок на съхранение на личните данни

Ние съхраняваме Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите и стоките ни или дотогава, докато ни задължава законът. След това Вашите данни ще бъдат изтрити и унищожени, без ненужно забавяне.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако установим нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние се задължаваме да Ви уведомим без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които сме предприели или предстои да предприемем.

Възможно е да не бъдете уведомен/а, ако:

* вече сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

* сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Изменение на настоящата политика за лични данни

Тази Политика за лични данни може да бъде изменяна едностранно от Център за кариерно ориентиране към НАО-Силистра, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички посетители на Уебсайта.

Вие се съгласявате, че всички изявления на Център за кариерно ориентиране към НАО-Силистра, във връзка с изменението на тази Политика ще бъдат изпращани на Вашия имейл адрес, използван за регистрация или чрез публикуване на подходящо място на Уебсайта.

**************

При приемането на настоящата Политика за лични данни, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информиран/а за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

За всички въпроси, свързани с политиката за лични данни, прилагана от Център за кариерно ориентиране към НАО-Силистра, можете да ни пишете на cko.silistra@gmail.com

Дата на влизане в сила: 02.01.2019
Последна промяна: 07.0.2020

Не чакай прекалено дълго, за да потърсиш професионално мнение за твоя образователен път! Потърси кариерен консултант напълно БЕЗПЛАТНО!

Задължително поле *

Задължително поле*

10 + 2 =