Проект “Успех за теб” – 2023 – 2027

Apr 18, 2024

 

 

 

Проект "Успех за теб" - 2023 - 2027

Конкретен бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне BG05SFPR 001 – 1.001 “Обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие в училищното образование” по Програма “Образование” 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) е Министерството на образованието и науката. 

Проектът е с бюджет в размер на 151 123 000 лева и свокът за изпълнение на дейностите му е 60 месеца, но не по-късно от 31.12.2027 година.

Дейност 5 по този проект е насочена към повишаване на мотивацията за учене, задържането на учениците от уязвимите групи в училище, насочване към следващ образователен етап и последваща успешна реализация на пазара на труда.

Т.3 – Кариерно ориентиране и консултиране на учениците от уязвимите групи от прогимназиален етап на образование (V – VII клас) с цел да се мотивират и насочат към следващ етап на образование и последваща реализация на пазара на труда.

Дейността се изпълнява от кариерните консултанти от Центровете за подкрепа на личностното развитие по чл.49, ал. 1, т.2 от ЗПУО. Дейностите включват:

Групова работа с учениците за информиране/запознаване с професиите от първа, втора и трета степен на професионална квалификация от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО). При създадена подхидяща организация информацията за професиите може да бъде предоставена и чрез посещения на работно място в рамките на населеното място.

Индивидуално консултиране за определяне на интереси и предпочитания на учениците към определени професии.

През учебната 2023-2024 г. екипът на ЦКО – Силистра осъществява дейности по проекта с:

ОУ “Отец Паисий” – гр. Силистра;

ОУ “Иван Вазов” – гр. Силистра

ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Силистра